Política de privacitat

A continuació es mostra la política de privacitat (en endavant, “política de privacitat web” o “política”) que regeix la Plataforma Web https://www.aiterm.com/ (en endavant, “la Plataforma”), sota la titularitat d’AITERM 2002 SL (en endavant, “AITERM” o “nosaltres”), entitat amb domicili en C / Pous i Pagès, 17 17600 Figueres, i Inscrita en el Registre Mercantil de Girona, Volum /2.058- Secció / 8 – Folio / 14 – Full / Gi-34.510- Insc. 1ª

 

A QUI S’ADREÇA I S’APLICA AQUESTA POLÍTICA?
Aquesta política és d’aplicació a tots els usuaris de la plataforma, siguin o no clients d’AITERM (en endavant, indistintament, “l’usuari” o “els usuaris”) que tinguin la consideració de persones físiques. I és que, per dades personals, ens referim a tota informació sobre una persona física identificada o identificable.

 

Si ja és client d’AITERM, per haver subscrit un contracte amb nosaltres, ha de remetre’s també a la informació continguda en aquest sobre els termes específics de privacitat.

 

Aquesta plataforma es dirigeix ​​a usuaris majors de 18 anys, quedant prohibida la seva utilització a menors d’aquesta edat. A més, l’usuari reconeix de forma responsable que ostenta suficient capacitat legal per poder subscriure, si escau, els serveis oferts per AITERM.

 

SI NAVEGA O UTILITZA LA NOSTRA PLATAFORMA WEB, QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS?
Nosaltres som el responsable del tractament de les seves dades personals:

 

Denominació completa de l’entitat: AITERM 2002 SL
Domicili social: C / Pous i Pagès, 17 17600 Figueres
Localització física / seu: C / Pous i Pagès, 17 17600 Figueres
Telèfon / s de contacte: 972 50 34 77
Correu electrònic de contacte: info@aiterm.com

 

QUIN TIPUS DE DADES TRACTEM?
El tractament de les seves dades és necessari per donar-li accés als continguts i / o funcionalitats de la plataforma o, en cas que així ho requereixi, poder remetre la informació o prestar-li els serveis disposats a través de la mateixa. Al respecte, mantenim un ferm compromís a tractar les teves dades personals de forma legítima i coherent d’acord amb els principis i obligacions legals disposades per la vigent normativa de protecció de dades personals.

 

Quan navegua a través de la nostra plataforma i, en particular, quan interactua o es registra amb nosaltres, ens aporta dades de forma directa, per exemple, quan completa qualsevol formulari o sol·licitud disposada en línia d’acord amb els fins de tractament indicats en cada cas.

 

Les dades que ens aporta estan en relació amb tals formularis o sol·licituds disposades a través de la plataforma i, a més, poden variar segons el tipus de formulari o sol·licitud de què es tracti. Sense perjudici de l’anterior, a través de la plataforma, i dels diferents formularis / sol·licituds, podran demanar diferents categories de dades personals, tot i que sempre li demanarem aquelles dades adequades, pertinents i limitades al necessari respecte als esmentats fins de tractament (principi de minimització de dades personals).

 

De la mateixa manera, quan navegui per la nostra plataforma haurà d’estar atent a les cookies que s’instal·len a la seva terminal o dispositiu, ja que això implica el tractament de les seves dades personals segons la tipologia de cookies informades i els seus fins específics (vegi la política de cookies). En cas que accepti la nostra política de cookies, se serviran cookies analítiques que implica el tractament de les dades personals associades al seu perfil de navegació a efectes analítics i / o estadístics. Es destaca que continuar navegant per la nostra plataforma, i hi ha informació prèvia sobre les nostres polítiques legals de tractament de dades personals, implicarà que acceptes de manera inequívoca les cookies que se serveixen, si bé podrà configurar en qualsevol moment l’ús d’aquestes cookies analítiques tal com s’indica en aquesta política de cookies.

 

 

 

 

 

AMB QUINS FINS USEM LES SEVES DADES?
Les dades personals que ens faciliti seran tractades amb la finalitat estipulada de manera particular en aquesta política de privacitat i, si s’escau, en els diferents formularis de dades disposats en aquesta. En aquest sentit, la recollida de dades atén els següents caps de tractament:

 

Possibilitar que navegui per la nostra plataforma, permetent amb això l’accés a la informació i als continguts disposats en aquesta.
Atendre les teves peticions o sol·licituds d’acord els formularis o sol·licituds que remeti, i, en particular la seva petició de formar part dels processos de selecció de personal d’AITERM. Si a través de tals formularis s’informés de la possibilitat d’enviar-promocions, publicitat o ofertes de serveis concretes, per estar associat a tals peticions o sol·licituds, i consistís de forma inequívoca al seu enviament, l’informem que podrà retirar o revocar en qualsevol moment aquesta autorització, si bé això no afectarà el tractament previ de les dades a aquests fins.
Resoldre de forma àgil i eficaç els seus dubtes sobre els nostres serveis a través dels diferents canals disposats a l’efecte (correu electrònic, telèfon, xat, etc.).
Facilitar, si així ho desitja, que es subscrigui al nostre bloc / newsletter perquè pugui accedir a continguts i informació addicional que pogués ser del seu interès.
Permetre els usos associats a les cookies de la Plataforma segons es descriu en la nostra política de cookies.
En cas que hagi acceptat la política de cookies, per al desenvolupament dels fins associats als diferents tipus de cookies informades a través de la mateixa, en particular, les de tipus analític (perfil de navegació / usuari), realitzar aquesta anàlisi i estadístiques associades a la navegació web amb l’objectiu de poder millorar els nostres serveis i la qualitat en la prestació d’aquests. En qualsevol moment, si així ho desitja, podrà configurar l’ús de les cookies analítiques, ostentant un dret a revocar el teu consentiment respecte als fins associats a aquestes galetes. L’informem que la revocació del seu consentiment al tractament de les teves dades respecte a certs tipus de galetes com són les de sessió o tècniques poden impedir que navegui per la nostra plataforma (vegeu política de cookies).
Adoptar totes les mesures de protecció siguin aplicables de conformitat amb la normativa vigent, incloent-hi, la possible anonimització de les teves dades personals aplicant, per a això, les adequades tècniques disponibles a l’efecte. Per tant, en aquest àmbit, també podran realitzar tractaments d’anonimització i seudonimización per a la millor protecció de les seves dades personals.
Aplicar les pertinents mesures de seguretat, tècniques i / o organitzatives sobre les teves dades personals amb enfocament al risc existent en cada moment, incloent-hi, la seudonimización o el xifrat de les dades personals a través de la nostra plataforma.

 

 

 

¿EN QUÈ ENS BASEM PER A TRACTAR DE FORMA LEGÍTIMA SEVES DADES?

Finalitats del tractament Base legítima del tractament

 

Possibilitar que navegui per la nostra plataforma, permetent amb això l’accés a la informació i als continguts disposats en aquesta.

 

El seu consentiment i, segons els casos, satisfacció de l’interès legítim, propi o de tercers, associat a l’adequada gestió, manteniment, desenvolupament i evolució de la plataforma, eines, xarxa i sistemes de la informació associats, permetent el seu correcte funcionament, funcionalitats, accés a continguts i serveis, així com la seguretat general de tots els anteriors extrems.

 

Atendre les seves peticions o sol·licituds d’acord els formularis o sol·licituds que ens remeti. El seu consentiment.

 

Resoldre de forma àgil i eficaç els teus dubtes sobre els nostres serveis.

 

El seu consentiment i, segons els casos, execució de mesures precontractuals a petició de l’usuari / interessat.

 

Facilitar, si així ho desitja, la seva subscripció al nostre bloc / newsletter.

 

El seu consentiment.

 

En cas que hagi acceptat la política de cookies disposada a l’efecte, permetre el desenvolupament dels fins de tractament associats a aquestes i, en particular, realitzar la pertinent anàlisi derivada de la teva navegació web a efectes analítics i / o estadístics.

 

El seu consentiment.

 

Adoptar totes les mesures de protecció siguin aplicables de conformitat amb la normativa vigent, incloent-hi, la possible seudonimización i anonimització de les seves dades personals aplicant, per a això, les adequades tècniques disponibles a l’efecte.

 

Compliment d’una obligació legal (REGLAMENT (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (en endavant, el “Reglament general de protecció de dades” o el “RGPD”) https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001 -00088.pdf. en cas de tractaments destinats per garantir la seguretat de la plataforma, la xarxa i el sistema d’informació associat podrà esgrimir-, quan sigui procedent, la satisfacció de l’interès legítim d’AITERM o, si escau, d’un tercer (Considerant 49 de l’RGPD).

 

Aplicar les pertinents mesures de seguretat, tècniques i / o organitzatives sobre les seves dades personals amb enfocament al risc existent en cada moment. Compliment d’una obligació legal (REGLAMENT (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (“Reglament general de protecció de dades” o “RGPD”) https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf. en cas de tractaments destinats per garantir la seguretat de la plataforma, la xarxa i el sistema d’informació associat podrà esgrimir-, quan sigui procedent, la satisfacció de l’interès legítim d’AITERM o, si escau, d’un tercer (Considerant 49 de la RGPD).

 

Quan la base legítima del tractament de les seves dades personals sigui el seu consentiment, li recordem que té dret a revocar el mateix en qualsevol moment de forma senzilla i gratuïta.

 

 

 

PER QUANT TEMPS CONSERVEM LES SEVES DADES?
Dades personals associats a les finalitats del tractament informats

 

Terminis o criteris de conservació de les teves dades personals

 

Dades associades a la navegació de l’usuari a través de la nostra plataforma.

 

-Amb caràcter general, s’han de conservar les seves dades a aquestes fins pel temps imprescindible i necessari per a possibilitar-li la correcta navegació i l’ús de la nostra plataforma i dels continguts disposats a través de la mateixa als quals accedeixes.

 

-Respecte a les dades associades al teu perfil de navegació, per relació a les galetes de tipus analítiques que hagi acceptat segons s’indica en la política de cookies d’AITERM, ha d’atendre l’apartat relatiu a la temporalitat de les mateixes (vegeu política de cookies ).

 

Atendre les seves peticions o sol·licituds d’acord els formularis o sol·licituds que ens remeti.

 

-Pel temps imprescindible per atendre de forma correcta les seves peticions i / o sol·licituds específiques segons cada cas.

 

-Si les mateixes, consisteixen en l’execució a petició seva de mesures precontractuals o la subscripció d’un contracte amb AITERM, les seves dades es conservaran per tot el temps necessari per donar la deguda satisfacció a aquestes mesures precontractuals o contracte de serveis entre les parts.

 

Resoldre de forma àgil i eficaç els seus dubtes sobre els nostres serveis.

 

Pel temps estrictament necessari per a solucionar o atendre les mateixes.

 

Permetre i gestionar el seu registre com a usuari si així ho requereix.

 

Fins al moment en què sol·liciti la baixa efectiva de tal registre. Si és client d’AITERM, comporten els terminis de conservació de dades personals descrits en aquests casos segons s’indica més endavant.

 

Facilitar, si així ho desitja, que se subscrigui al nostre bloc / newsletter.

 

Fins al moment en què sol·liciti la baixa efectiva de tal subscripció.

 

Adoptar totes les mesures de protecció siguin aplicables de conformitat amb la normativa vigent.

 

Mentre es tractin dades personals de l’usuari, inclosa la conservació d’aquestes dades durant els terminis legals disposats, i amb independència de la base legítima de tractament que esgrima AITERM.

 

Aplicar les pertinents mesures de seguretat, tècniques i / o organitzatives sobre les seves dades personals amb enfocament al risc existent en cada moment. Mentre es tractin dades personals de l’usuari, inclosa la conservació d’aquestes dades durant els terminis legals disposats, i amb independència de la base legítima de tractament que esgrima AITERM.

 

En tot cas, i sense perjudici de l’anterior, s’informa així mateix a l’usuari de què segueix:

 

De conformitat amb la normativa vigent de protecció de dades personals, en tot el que concerneix al correcte tractament de la informació personal per part d’AITERM, aquesta entitat també podrà conservar la informació durant tres anys de forma segura des de la seva recollida / captació (terminis de prescripció d’infraccions en aquest àmbit).
Pel que fa al temps de conservació de les cookies, es recomana a l’usuari consultar la nostra política de cookies (apartat temporalitat).
Amb caràcter general, quan les dades personals ja no siguin necessaris per als fins de tractament per als quals van ser recollides, es procedirà al seu bloqueig, quedant a disposició únicament de les autoritats competents per a la possible depuració de les responsabilitats jurídiques durant el tractament d’aquests, sempre de conformitat amb la normativa aplicable, i no podent utilitzar-se per a altres fins diferents d’aquests. Transcorreguts els terminis legals corresponents en cas de bloqueig, aquestes dades personals se suprimiran segons disposa la normativa aplicable, podent també, si així resultés aplicable, anonimitzar-se de forma segura per AITERM (dades anonimitzades / no personals).

 

 

 

QUINES CONSEQÜÈNCIES TÉ NO FACILITAR SEVES DADES?
Procurem sol·licitar o aplicar les dades mínimes i imprescindibles per a realitzar els tractaments de dades personals que efectuem en desenvolupament ple del nostre objecte i fins socials. Tot això d’acord amb els principis continguts en la normativa aplicable.

 

Ara bé, la manca d’aportació de les seves dades personals podria donar lloc a la impossibilitat que: 1) no pugui navegar correctament per la nostra web (no acceptació de cookies tècniques o de sessió); 2) accedir a certs continguts o serveis (per exemple, si no ens aporta les seves dades per a rebre la nostra newsletter no la rebrà, com tampoc la informació o continguts associats a la mateixa); 3) tramitar la seva sol·licitud o petició específica (per exemple, per la manca o insuficient emplenar el formulari o sol·licitud que correspongui).

 

En tot cas, la informació i dades personals que ens aporti, segons cada cas, haurà de ser en tot cas:

 

Suficient, tot i que ajustada, limitada i proporcionada a les finalitats legítimes de tractament informades en cada cas, amb el màxim respecte als principis de la limitació de la finalitat i de minimització de les dades personals.
Exacta, actualitzada i veraç, a fi de poder verificar de forma adequada la identitat, capacitat i, si escau, representació, així com poder ajustar, en cada cas, els tractaments de dades que es realitzen a les seves necessitats específiques i la seva situació real. Tot això en atenció al principi d’exactitud de les dades personals.
Els usuaris seran plenament responsables per les dades i informació personal que aportin a AITERM en el marc de la plataforma i, si escau, dels serveis que requereixin o ens contractin.

 

 

 

¿COMPARTIM LES SEVES DADES PERSONALS AMB TERCERS?
Amb caràcter general, no compartim les seves dades amb tercers, ni els venem o oferim a aquests.

 

De la mateixa manera, és possible que certs tercers puguin accedir a la teva informació en desplegament dels serveis que puguin prestar a AITERM. Per exemple, en el cas de les galetes de tercers que s’apliquen a la plataforma (veure política de cookies).

 

AITERM compta amb diversos encarregats del tractament de les dades personals sota el seu control, permetent l’accés a aquests, com a proveïdors de confiança, i en la mesura que sigui estrictament necessari per a la prestació dels serveis contractats amb aquests. Tals encarregats del tractament operen sota un contracte de serveis en els termes, amb les condicions i garanties que conté l’article 28 de l’RGPD, realitzant-los controls, inspeccions i auditories corresponents en aquest àmbit per comprovar que tals encarregats del tractament compleixen de manera estricta amb els contractes subscrits amb aquesta finalitat i la normativa d’aplicació.

 

¿ES FAN TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES PERSONALS?
L’informem que, amb caràcter general, no estan previstes transferències internacionals de les seves dades personals, adoptant-se les mesures i garanties necessàries per AITERM en aquest àmbit de conformitat amb la normativa vigent de protecció de dades personals.

Els nostres servidors estan ubicats a la Unió Europea, i amb caràcter general, contractem prestadors de serveis ubicats també dins de l’Espai Econòmic Europeu o en països que han estat declarats amb un nivell adequat de protecció.

Si necessitem utilitzar proveïdors de serveis externs que requereixin la transmissió de dades personals fora de la Unió Europea o en països que no han estat declarats amb un nivell adequat de protecció, ens assegurarem de garantir la seguretat i legitimitat del tractament de les seves dades mitjançant decisions de adequació, clàusules tipus, normes corporatives vinculants, excepcions o qualsevol altre instrument aprovat per l’autoritat de control que ofereixi les garanties adequades per a la realització de la transferència internacional de dades.

 

QUINS DRETS TÉ, QUÈ SIGNIFIQUEN I COM POT EXERCIR-LOS?
Els seus drets, en què consisteix i com exercitar-lo.

 

Dret d’informació: Dret a què se li faciliti per AITERM informació apropiada, tant en el moment en què s’han recaptat les seves dades personals (ja s’hagin obtingut a través de vostè o a través d’un tercer), com en qualsevol moment posterior pel que fa al tractament de les teves dades personals. Vostè decideix sobre la teva informació personal. Remetre als articles 12 a 14 de l’RGPD.

 

AITERM procura oferir tota la informació necessària al voltant del tractament de les seves dades personals en aplicació dels articles 12 a 14 de l’RGPD. No obstant això, si tingués alguna qüestió o dubte sobre les nostres polítiques de privacitat i de cookies, per favor, no dubti en escriure’ns, a través del correu electrònic: info@aiterm.com i atendrem la seva petició addicional d’informació.

 

Dret d’accés: Dret a obtenir d’AITERM confirmació de si s’estan tractant o no les seves dades personals, i a informació bàsica relativa a aquests tractaments (article 15 de l’RGPD), així com a obtenir una còpia de les dades personals objecte de tractament. Dirigint una comunicació per escrit a través del correu electrònic info@aiterm.com amb la Ref. “Exercici Drets” acompanyant, si cal acreditar la seva identificació, còpia del seu document nacional d’identitat o document identificatiu equivalent (passaport, NIE…), en cas de ser necessari.

 

Dret de rectificació: Dret a obtenir sense dilació indeguda per part d’AITERM la rectificació de les seves dades personals en els termes de l’article 16 de l’RGPD. Dirigint una comunicació per escrit a través del correu electrònic info@aiterm.com amb la Ref. “Exercici Drets” acompanyant, si cal acreditar la seva identificació, còpia del seu document nacional d’identitat o document identificatiu equivalent (passaport, NIE…), en cas de ser necessari.

 

Dret de supressió: Dret a obtenir sense dilació indeguda per part d’AITERM la supressió de les seves dades personals en els termes de l’article 17 del RGPD. Dirigint una comunicació per escrit a través del correu electrònic info@aiterm.com amb la Ref. “Exercici Drets” acompanyant, si cal acreditar la seva identificació, còpia del seu document nacional d’identitat o document identificatiu equivalent (passaport, NIE…), en cas de ser necessari.

 

Dret a la limitació del tractament: Dret a obtenir per part d’AITERM la limitació del tractament de les teves dades quan:

 

-Impugna l’exactitud de les seves dades personals, durant un termini que permeti a AITERM verificar la seva exactitud.

 

-El tractament sigui il·lícit i t’oposis a la seva supressió (i en el seu lloc, demanis la limitació dels mateixos).

 

-AITERM ja no necessiti les dades personals, però els necessitis per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

 

El seu exercici se circumscriurà al que descriu l’article 18 de l’RGPD. Dirigint una comunicació per escrit a través del correu electrònic info@aiterm.com amb la Ref. “Exercici Drets” acompanyant, si cal acreditar la seva identificació, còpia del seu document nacional d’identitat o document identificatiu equivalent (passaport, NIE…), en cas de ser necessari.

 

 

 

Dret a la portabilitat de les dades: Dret a rebre les dades personals que l’incumbeixin i que ens hagi facilitat en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, o transmetre’ls a un altre responsable del tractament quan tècnicament sigui possible en els termes descrits en l’article 20 de l’RGPD. Dirigint una comunicació per escrit a través del correu electrònic info@aiterm.com amb la Ref. “Exercici Drets” acompanyant, si cal acreditar la seva identificació, còpia del seu document nacional d’identitat o document identificatiu equivalent (passaport, NIE…), en cas de ser necessari.

 

Dret d’oposició: Dret a oposar-se en qualsevol moment al tractament de les seves dades personals, inclosa l’elaboració de perfils, quan aquest es basi en la satisfacció de l’interès legítim d’AITERM o d’un tercer segons el descrit en l’article 21 de l’RGPD. Dirigint una comunicació per escrit a través del correu electrònic info@aiterm.com amb la Ref. “Exercici Drets” acompanyant, si cal acreditar la seva identificació, còpia del seu document nacional d’identitat o document identificatiu equivalent (passaport, NIE…), en cas de ser necessari.

 

Dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat (inclosa l’elaboració de perfils). Dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, que es produeixi efectes jurídics o l’afecti significativament de manera similar en els termes de l’article 22 de l’RGPD. Dirigint una comunicació per escrit a través del correu electrònic info@aiterm.com amb la Ref. “Exercici Drets” acompanyant, si cal acreditar la seva identificació, còpia del seu document nacional d’identitat o document identificatiu equivalent (passaport, NIE…), en cas de ser necessari.

 

Dret a revocar el consentiment atorgat: Tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament realitzat per AITERM basada en el seu consentiment previ a la seva retirada. A través dels formularis, continguts i espais de configuració de privacitat disposats per AITERM, segons cada cas, pot articular-se aquesta revocació (per exemple, sol·licitar la baixa del servei de newsletter sol·licitat a través de l’enllaç disposat a la fi). No obstant això, sempre pot igualment dirigir una comunicació a l’efecte al correu electrònic: info@aiterm.com perquè pugui atendre de forma deguda el seu dret d’acord el descrit en la normativa aplicable.

 

Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent (AEPD). Implica la possibilitat d’acudir davant l’autoritat de control en cas d’entendre vulnerats els seus drets a la protecció de dades personals (articles 13 i 14 de l’RGPD). Li recomanem que abans de presentar qualsevol denúncia o reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), contacti amb nosaltres per tal d’analitzar la situació concreta que correspongui i intentar, si és el cas, buscar una solució eficaç i amistosa. Al marge de l’anterior, si ho desitja, també pot remetre’s a la pàgina web de l’AEPD www.aepd.es

 

 

 

¿S’APLIQUEN MESURES DE SEGURETAT I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS?

 

Tenint en compte la naturalesa, l’àmbit, el context i les indicades fins del tractament, així com els riscos de diversa probabilitat i gravetat per als seus drets i llibertats, AITERM s’aplica (i aplicarà) mesures tècniques i organitzatives apropiades per tal de garantir la deguda seguretat i protecció de les dades personals atenent a criteris de privadesa des del disseny i per defecte, així com aplicant un sistema d’enfocament al risc concurrent que es revisarà i actualitzarà per AITERM quan sigui necessari.

 

L’ús del protocol de Transferència d’Hiper-Text (HTTPS) en la nostra plataforma és una garantia reforçada per a la seguretat de les seves dades personals.

 

VIGÈNCIA I MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT
AITERM es reserva el dret de modificar aquesta política, per adaptar-la a futures novetats legislatives, doctrinals o jurisprudencials que siguin aplicables, o per motius tècnics, operatius, comercials, corporatius i de negoci, informant-lo prèviament i raonablement dels canvis que es produeixin quan això sigui possible. En tot cas, es recomana que, cada vegada que accedeixi a aquesta plataforma, llegeixi amb detall aquesta política, ja que qualsevol modificació es publicarà a través de la mateixa.

 

Així mateix, AITERM podrà informar-lo de forma personal i prèvia dels canvis projectats en aquesta política, abans de la seva entrada en vigor, sempre que això sigui tècnicament i raonablement possible, en particular, quan tingui la consideració d’usuari registrat.

 

NECESSITA CONTACTAR AMB NOSALTRES?
En cas de qualsevol qüestió o suggeriment que volgués fer-nos arribar al voltant de la present política, per favor, no dubti a posar-te en contacte amb nosaltres a través de l’adreça de correu electrònic: info@aiterm.com.

 

COMPETÈNCIA I FUR APLICABLE
Amb caràcter general, qualsevol controvèrsia i conflicte serà sotmès amb caràcter preferent per les parts al coneixement de les mateixes a l’efecte de recaptar una solució amistosa i de comú acord utilitzant, a aquests efectes, el canal i correu electrònic que disposa l’apartat 13 d’aquesta política.

 

En cas de no ser possible la mateixa, atesos els criteris continguts en el RGPD per a la determinació de la competència de l’autoritat líder o principal en ordre el coneixement de qualsevol conflicte, controvèrsia o reclamació al voltant de la present política de privacitat, com a mínim, en via administrativa, s’informa que tal autoritat serà l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), havent d’atendre, en tot cas, al que preveu l’article 56 de l’RGPD. Pel que fa al dret a la tutela judicial efectiva contra AITERM en aquests casos, s’estarà així mateix al que disposa l’article 79.2 de l’RGPD, podent exercitar-se l’acció que correspongui davant els jutges i tribunals de la Ciutat de Madrid en la mesura que l’entitat responsable és una societat radicada a Espanya. Es tindrà en compte la vigent normativa espanyola i europea aplicable en aquest àmbit.

Abrir chat
¿Cómo podemos ayudarle?
Gràcies per contactar.
Deixi un missatge i el Dpt. Comercial contactarà amb vostè el més aviat possible dins el nostre horari laboral.
Per notificacions d’avaries, contacti amb el nostre Servei Tècnic en el 972502566. Fora d’horari laboral, aquest telèfon té un servei de contestador atès pel Responsable de Reten.