Avís legal

Mitjançant el present Avís Legal es regulen les condicions d’ús i de navegació de la Plataforma Web https://www.aiterm.com (en endavant, “la Plataforma”).

L’accés, navegació i utilització de la Plataforma implica tenir la condició d’usuari de la mateixa (en el que segueix, “l’usuari”) i, per tant, l’acceptació expressa i sense reserves per part de l’usuari de tots els termes i condicions continguts en el present avís legal, motiu pel qual recomanem la seva lectura detinguda, de manera que en cas de no estar d’acord, igual que passa amb la política de privacitat i de galetes a la qual se subjecta la mateixa, n’hi haurà prou amb no acceptar a través del mitjà habilitat a l’efecte, el que impossibilitarà la utilització de la Plataforma, els serveis i funcionalitats disposades a través d’aquesta.

1. INFORMACIÓ GENERAL

En compliment del que preveu la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, que el titular de la Plataforma és AITERM 2002 SL (en endavant, “AITERM” o ” nosaltres “), Inscrita al Registre Mercantil de Girona, Volum /2.058- Secció / 8 – Folio / 14 – Full / Gi-34.510- Insc. 1ª

Adreça de correu electrònic: info@aiterm.com
Telèfon: 972 50 34 77

 1. PLATAFORMA WEB: ÚS, FINALITAT I RÈGIM JURÍDIC APLICABLE

La Plataforma és un mecanisme de suport i comunicació addicional que AITERM posa a disposició dels usuaris. Per tant, les principals funcionalitats de la Plataforma seran:

Publicació de contingut de caràcter informatiu i promocional per donar a conèixer l’activitat i serveis d’AITERM.
Generació de contingut rellevant i d’utilitat legal per als usuaris.
Facilitar el contacte entre AITERM i els usuaris interessats en els seus serveis.
Pel que fa a la Plataforma, la mateixa se subjecta així mateix a la legislació espanyola, i és aplicable la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. Així mateix, pel que fa al tractament de les dades de caràcter personal, la mateixa se subjecta a la normativa espanyola de protecció de dades. Per a més informació podeu consultar la nostra política de privacitat i la nostra política de cookies.

 

 1. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS

L’accés a totes les funcionalitats disposades en aquesta Plataforma implica l’acceptació de totes i cadascuna de les presents condicions, així com qualsevol altra que es pugui establir, modificar i / o ampliar per necessitats de Servei presents o futures. AITERM quedarà facultada per modificar en qualsevol moment el contingut d’aquestes condicions, així com dels serveis i funcionalitats disposades a través de la Plataforma entenent-se com suficient la publicació d’aquests canvis i modificacions a través d’aquest mitjà, sense perjudici de la possibilitat l’usuari d’acceptar o no aquestes modificacions. En cas de no acceptació, això pot determinar que s’impedeixi la utilització de la Plataforma i de totes o alguna de les funcionalitats disposades a través de la mateixa.

 

 1. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ

L’usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit de la Plataforma, així com dels continguts, productes i serveis disposats a partir d’aquesta, de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment, les presents condicions, la moral i bons costums generalment acceptades i l’ordre públic.

En general, l’accés a les diferents funcionalitats existents a la Plataforma, dependran del perfil d’usuari de què es tracti, el qual ha registrar-se i procedir a l’alta prèvia que correspongui mitjançant un sistema de contrasenyes que li seran assignades i que pot modificar-les en qualsevol moment, responsabilitzant-se de la seva custòdia i estant estrictament prohibida la seva cessió a tercers no autoritzats.

Per tant, l’usuari s’obliga a adoptar les mesures de seguretat necessàries per mantenir la confidencialitat dels sistemes o codis d’accés i de verificació establerts amb relació a la Plataforma, de manera que AITERM quedarà alliberada de qualsevol responsabilitat a l’efecte per la negligència, descuit o ús indegut per part de l’usuari o de qualsevol tercer en aquest àmbit.

Així mateix, l’usuari de la Plataforma es compromet al que segueix:

 • Garantir l’autenticitat, veracitat, actualitat i exactitud de totes aquelles dades que comuniqui a través de la Plataforma, resultant tal usuari l’únic responsable en cas contrari.
 • Utilitza la Plataforma de forma exclusiva per als fins i funcionalitats disposades a tal fi per AITERM quedant prohibit per a l’usuari utilitzar la Plataforma per a qualsevol altre fi o mitjà.
 • Fer un ús legal i legítim de la Plataforma, evitant un ús no autoritzat, fraudulent, il·legal o il·legítim de la mateixa i / o dels continguts i informació disposats a través d’aquesta, evitant vulnerar el present Avís legal i la normativa aplicable, i danyar els drets i interessos legítims d’AITERM o de qualsevol altre tercer que es pugui veure afectat a conseqüència d’aquesta actuació.
 • No provocar danys en els sistemes físics o lògics de la Plataforma, dels seus proveïdors o de tercers, o intentar trencar les mesures de seguretat o autenticació d’aquest, dur a terme alguna acció que provoqui una saturació desproporcionada o innecessària en la infraestructura o de l’entorn de comunicacions relacionat amb la Plataforma i el Servei, atacant de qualsevol manera a aquest. AITERM pot adoptar totes les mesures preventives o correctores que siguin necessàries per protegir els seus interessos amb vista al correcte funcionament de la Plataforma, el servei i les seves funcionalitats específiques.
 • No introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys com ara virus, codi maliciós o altres programes o arxius perjudicials.
 • No intentar accedir, utilitzar i / o manipular les dades d’AITERM, o sota la seva responsabilitat, o de tercers proveïdors i d’altres usuaris;
 • En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers, Informacions, dades, continguts, missatges, que puguin ser constitutius de vulneració de drets d’AITERM o de tercers.
 • Accedir sense autorització o interactuar amb una identitat falsa, suplantant o no la identitat de tercers o utilitzant un perfil o realitzant qualsevol altra acció que pugui generar confusió o induir a error sobre la correcta identificació de l’usuari de què es tracti.

 

 1. Propietat industrial i intel·lectual

L’usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i / o qualssevol altres elements de la Plataforma (incloent-hi sense limitació, marques, logotips, noms comercials, textos, imatges, gràfics, dissenys, sons, bases de dades, programari, presentació, àudio i vídeo, d’introduir-se), són propietat exclusiva d’AITERM o de tercers que han autoritzat específicament a AITERM amb aquesta finalitat.

En cap cas l’accés o navegació per la Plataforma implica cap mena de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets, llevat que s’estableixi expressament i per escrit el contrari.

Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts i / o serveis de la Plataforma i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, transformar o distribuir, per qualsevol mitjà i sota qualsevol forma, la totalitat o part dels continguts inclosos en el mateix amb fins públics o comercials, si no es compta amb l’autorització prèvia, expressa i per escrit dels seus respectius titulars.

L’usuari que vulneri aquestes limitacions i prohibicions reconeix assumir en exclusiva qualsevol responsabilitat al respecte, deixant indemne a AITERM o a qualsevol altre tercer que es pugui veure afectat a conseqüència de l’actuació de l’usuari.

6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

AITERM no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament de la Plataforma. Així mateix, no serà en cap cas responsable per qualssevol danys i perjudicis que puguin derivar-se de:

1. La interrupció en el funcionament de la Plataforma o fallades informàtiques, avaries, desconnexions, retards o bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues al voltant dels sistemes o mecanismes que permeten el seu funcionament;

 1. La manca d’idoneïtat de la Plataforma per a les necessitats específiques dels usuaris i;
 2. Altres danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions no autoritzades alienes al control de ILUNION TYA.

No es garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en la Plataforma introduïts per tercers aliens a AITERM i que puguin produir alteracions en els sistemes físics o lògics dels usuaris o en els documents, arxius i fitxers emmagatzemats en els seus sistemes.

 

AITERM adoptarà diverses mesures per protegir la Plataforma i els continguts contra atacs informàtics de tercers. No obstant això, no garanteix que tercers no autoritzats no puguin tenir accés al tipus d’ús de la Plataforma que fa l’usuari o les condicions, característiques i circumstàncies en les quals es realitza aquest ús. En conseqüència, no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis que puguin derivar d’aquest accés no autoritzat.

AITERM es reserva el dret a suspendre sense previ avís l’accés als usuaris que, a parer seu, incompleixin les normes d’utilització de la Plataforma i a exercir les mesures legals oportunes, sense que per això es generi cap dret indemnitzatori a favor de l’usuari que pogués veure afectat per això.

AITERM no es farà responsable en cap cas de l’ús que els usuaris i / o tercers poguessin fer de la Plataforma, ni dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se d’aquesta.

AITERM exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la utilització dels serveis i dels continguts per part dels usuaris, o que puguin deure a la falta d’informació, exactitud o falta de veracitat de la informació que aquests proporcionen en el marc de la Plataforma i el Servei, i en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la suplantació de la personalitat d’un tercer efectuada per un usuari en qualsevol classe de comunicació o actuació acomplerta a través de la Plataforma.

8. MODIFICACIÓ AVÍS LEGAL

AITERM es reserva el dret de modificar el present Avís Legal, per adaptar-lo a futures novetats legislatives, doctrinals o jurisprudencials que siguin aplicables, o per motius tècnics, operatius, comercials, corporatius i de negoci, informant prèvia i raonablement als usuaris dels canvis que es produeixin quan això sigui possible. En tot cas, es recomana que cada vegada que s’accedeixi a aquesta Plataforma es llegeixi amb detall aquest Avís Legal.

En cas de dubte relatiu a aquest avís legal l’usuari pot posar-se en contacte amb AITERM a través de l’adreça de correu electrònic info@aiterm.com

Abrir chat
¿Cómo podemos ayudarle?
Gràcies per contactar.
Deixi un missatge i el Dpt. Comercial contactarà amb vostè el més aviat possible dins el nostre horari laboral.
Per notificacions d’avaries, contacti amb el nostre Servei Tècnic en el 972502566. Fora d’horari laboral, aquest telèfon té un servei de contestador atès pel Responsable de Reten.